Baseball w Warszawie

Statut

Dodał admin 25 Luty 2009

Statut do pobrania w pliku .pdf

STATUT KLUBU BASEBALLOWO – SOFTBALLOWEGO “PASIKONIKI”

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny.

§ 1
1. Stowarzyszenie będące klubem sportowym, zwane dalej klubem, nosi nazwę Klub Baseballowo – Softballowy “Pasikoniki”.
2. Klub jest powszechną organizacją sportową o zasięgu ogólnokrajowym.

§ 2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą klubu miasto stołeczne Warszawa .

§ 3
1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu artykułu 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)
2.Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Czas trwania Klubu nie jest określony.

§ 4

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu

§5
Klub może być członkiem okręgowych i krajowych związków sportowych oraz innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania:

§ 8
Celem działania Klubu jest:

1. nauczanie gry w baseball oraz softball,

2. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

3. prowadzenie działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 9
Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie drużyn sportowych,

2. uczestnictwo oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych w kraju i za granicą,

3. organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo – sportowych

,4. zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu,

5. współpracę ze szkołami i władzami oświatowymi,

6. utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i z zagranicy,

7. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, która opłaci wpisowe i składki. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą zostać członkami klubu za zgodą rodziców lub opiekunów.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością Klubu i udzielające mu pomocy materialnej lub w innej formie, przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla sportu oraz rozwoju baseballu i softballu w Polsce oraz zagranicą. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 15
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym, oraz wybierać i być wybierani do władz Klubu, z zastrzeżeniem artykułu 3 ustęp 2 z ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu oraz korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach,

3. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia,

4. nosić odznakę i występować w barwach Klubu.

§ 16
Członkowie, którzy nie ukończyli 16 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych. Z wyjątkiem opłacania składek członkowskich. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i wpisowego.

§ 18

Członkowie wspierający mają prawo:
1. do korzystania z obiektów urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,

2. zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Klubu,

3. Uczestniczyć w walnym zebraniu Klubu z głosem doradczym.

§ 19
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał oraz zarządzeń władz Klubu, oraz stosować się do przepisów obowiązujących w sporcie polskim,

2. czynnie uczestniczyć w życiu sportowym Klubu,

3. systematycznie opłacać składki członkowskie

,4. godnie reprezentować barwy Klubu,

5. przestrzegać zasady fair – play w sporcie.

§ 20
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1. Złamaniu Prawa Polskiego,

2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

,3. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków,
a) z powodu umyślnego naruszania postanowień statutu albo regulaminu,

b) z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej, co najmniej przez 6 miesięcy,

c) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,

d) działania na szkodę Klubu.

4. rozwiązania się Klubu,

5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków klubu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 21
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok, jako sprawozdawcze, oraz raz na dwa lata jako sprawozdawczo wyborcze. O terminie, miejscu i porządku obrad zarząd zawiadomienia członków na 2 tygodnie przed Walnym Zebraniem Klubu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek, co najmniej 1/3 ogółu członków.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu,

d) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

e) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i wpisowego,

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,

h) nadawanie godności członka honorowego,

i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,

j) uchwalanie zmian statutu,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,

l) podejmowanie decyzji w pozostałych sprawach nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24
1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Wiceprezesa , Sekretarza i Skarbnika. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Klubu.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby członków Zarządu + 1, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

5. Zarząd działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu.

§ 25
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą pracą Klubu

,2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. Zwoływanie Walnego Zebrania Klubu,

4. przyjmowanie i skreślanie członków

,5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

,6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

§ 26

1. Członkiem Zarządu nie musi być zawodnik Klubu,

2. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

3. uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały o zawieszeniu.

5. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

6. Członek Zarządu może być odwołany ze składu zarządu uchwałą Walnego Zebrania Klubu.

§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 28
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od otrzymania uchwały o zawieszeniu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.
5. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Klubu.

§ 29
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej muszą nastąpić wybory uzupełniające przeprowadzane przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 30
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd Klubu.

§ 31
1. W przypadku sporu pomiędzy członkami Klubu, kompetentnym do jego rozwiązania jest Sąd Koleżeński.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Klubu nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, który spośród siebie wybierają przewodniczącego.
3. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie pisemnych wniosków dotyczących sporów pomiędzy członkami Klubu, które rozpatruje Walne Zebranie Klubu.
4. Sąd Koleżeński, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, ma prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany

,c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

5. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Klubu i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

6. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

8. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania. W terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

9. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 32
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe,

c) darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych lub prawnych,

d) dochody ze sprzedaży majątku,

e) majątek trwały,

f) wpływy z innych źródeł.

2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 33
Do reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym: Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 34
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
3. Likwidator klubu po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie wraz z wnioskiem o wykreślenie klubu z ewidencji.

Komentarze