Baseball w Warszawie

Regulamin

Dodał admin 25 Luty 2009

Regulamin do pobrania w pliku .pdf

Regulamin Klubu Baseballowo – Softballowego “Pasikoniki”

Zawodnik/członek Klubu zapoznał się ze statutem oraz regulaminem i w pełni będzie go przestrzegać.

I. Zasady przyjmowania i skreślania zawodników oraz działaczy w K.B.S. “Pasikoniki”

1. Zawodnikiem oraz członkiem Klubu staję się osoba, która złożyła deklarację członkowską.
2. Zawodnikiem licencjonowanym staję się osoba posiadająca legitymację Polskiego Związku Baseballu i Softballu.
3. Legitymacje PZBall oraz innych organizacji baseballowych i softballowych wraz z kartą zawodnika są własnością K.B.S. Pasikoniki.
4. Legitymacje i karty zawodnika mogą być wydane zawodnikowi za porozumieniem stron w sytuacji : pisemnego odejścia z Klubu, wypożyczenia zawodnika do innego Klubu.
5. Członkowie wspierający i honorowi :
a. Członkowie wspierający są przyjmowani do Klubu na indywidualnych zasadach, określonych w Statucie, oraz na zasadach ustalonych przez Zarząd.
b. Członkowie honorowi są przyjmowani do Klubu poprzez Walne Zgromadzenie na indywidualnych zasadach, określonych w Statucie, oraz na zasadach ustalonych przez Zarząd.

6. Za złamanie regulaminu lub Statutu zawodnikowi lub działaczowi grożą :
– upomnienie,
– nagana,
– sąd koleżeński,
– zawieszenie,
– wyrzucenie z Klubu,

I.I. Zasady usuwania z Klubu.

1. Zawodnik zostaję automatycznie usunięty z Klubu z powodu zalegania ze składkami członkowskim , co najmniej przez 6 miesięcy.
2. Zawodnik zostaję automatycznie usunięty z Klubu za brak aktywności na treningach przez co najmniej 6 miesięcy.
3. Zawodnik/działacz może zostać usunięty w trybie natychmiastowym za : złamanie Prawa Polskiego, za zażywanie środków odurzających lub innych środków zakazanych.
4. Zawodnik lub działacz może być usunięty za narażenie życia lub zdrowia innego zawodnika.
5. Zawodnik lub działacz może być usunięty za niesportowe, niemoralne lub inne niegodne sportowca K.B.S. “Pasikoniki” zachowanie.
6. W przypadku pkt. I.I ust. 1 i 2 Zarząd Klubu nie ma obowiązku listownego poinformowania zawodnika o skreśleniu.
7. W przypadku pkt. I.I ust. 3, 4, 5 Zarząd Klubu ma obowiązek poinformowania zawodnika lub działacza o skreśleniu drogą listową.
8. Zgodnie ze Statutem § 20 pkt. 4 “Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Klubu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały”

II. Płatności.

1. Członek Klubu zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich w wysokości 30 zł.
2. Nowo przyjęci członkowie zobowiązani są do jednorazowej opłaty w kwocie 50 zł.
3. Członek Klubu zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich do 20-go dnia każdego miesiąca.
4. Członek Klubu zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia innych opłat związanych z Klubem.
5. Członek Klubu zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia opłaty za dewastację obiektów z których korzysta.
6. Członek Klubu zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia opłaty za dewastację lub zniszczenie sprzętu z którego korzysta.
7. Składka członkowska jest opłatą za przynależność do Klubu a nie jest opłatą za treningi, co znaczy iż płacona jest bez względu na obecność zawodnika na treningach.
8. Za zaleganie z opłatami przez co najmniej 6 miesięcy grozi usunięcie z Klubu.

III. Zachowanie i odpowiedzialność na treningach oraz poza nimi.

1. Główną osobą odpowiedzialną na treningu za bezpieczeństwo, sprzęt, organizacje i przebieg treningu jest trener, lub inna osoba wyznaczona do przeprowadzanie zajęć.
2. Zawodnik zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na treningi z frekwencją minimum 75 % w skali miesiąca.
3. Ubezpieczenie zawodnika nielicencjonowanego od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w jego własnym zakresie. KLUB UBEZPIECZA z tytułu NNW TYLKO ZAWODNIKÓW LICENCJONOWANYCH.
4. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku do promocji Klubu oraz baseballu i softballu.
5. Zawodnik spóźniający się na trening podlega karze lub usunięciu z zajęć.
6. Zawodnicy i inni uczestnicy treningu są zobowiązani do przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenera.
7. Zawodnik ma obowiązek powiadomienia trenera o złym stanie zdrowia oraz kontuzji przed rozpoczęciem zajęć lub od razu w trakcie jej doznania podczas treningu.
8. Zawodnik i inni uczestnicy treningu mają obowiązek dbać i szanować sprzęt Klubu oraz innych klubowiczów.
9. Zawodnicy i inni uczestnicy treningu mają obowiązek dbać i szanować miejsce, w którym odbywa się trening.
10. Zawodnik nie może opuścić treningu podczas jego trwania, bez powiadomienia o tym trenera.
11. Zawodnik nie może przebywać na sali gimnastycznej, siłowni, boisku szkolnym bez wiedzy trenera.
12. Zawodnik nie może brać sprzętu bez wiedzy trenera.
13. Zawodnik zobowiązany jest do odłożenia sprzętu z miejsca z którego został pobrany.
14. Zawodnik oraz działacz, musi dbać o dobre imię Klubu K.B.S. “Pasikoniki”.
15. Zawodnik nie może przyjść na trening/mecz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź zakazanych.
16. Zawodnik musi przestrzegać zasady “fair play”.
17. Zawodnicy oraz działacze Klubu, nie mogą nadużywać alkoholu w barwach Klubu.
18. Zawodnik ma obowiązek stawienia się na mecz, lub inną imprezę sportową gdy zostanie wyznaczony do tego celu przez trenera, lub Zarząd Klubu.
19. Zawodnik odchodzący z Klubu zobowiązany jest oddać sprzęt i stroje jakie otrzymał.

*wyjątkiem są zawodnicy którzy posiadają własny sprzęt i stroje.

Komentarze